Ouderenzorg

Wij zijn een organisatie voor particuliere ouderenzorg aan huis. Maar wat is dat eigenlijk, ‘ouderenzorg’? En welke vormen zijn er? Op deze pagina beantwoorden we al uw vragen hierover. Maar staat uw antwoord niet tussen deze informatie? Laat het ons dan weten.

Ouderenzorg van De Thuiszorg Student helpt tegen eenzaamheid

Inhoud:

Wat is ouderenzorg?

De betekenis van ouderenzorg is zorg die gericht is aan senioren. Wat houdt dat in? Dat hun specifieke wensen, eisen en behoeften (zo goed mogelijk) vervuld worden. De zorg kan allerlei vormen aannemen, en op allerlei plekken verleend worden. Vanaf welke leeftijd je van ‘ouderenzorg’ spreekt, is niet precies te zeggen. Over het algemeen houdt men de AOW-leeftijd aan.

Welke vormen van ouderenzorg zijn er?

Hoe is de ouderenzorg in Nederland geregeld? Gezien de vele vormen zijn er allerlei personen en instellingen bij betrokken.

Ouderenzorg kan bijvoorbeeld gaan om zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis, kleinschalig wonen, dagbesteding of (particuliere) thuiszorg, bijvoorbeeld bij dementie. Er kan lichamelijke verzorging nodig zijn, maar er kan ook sprake zijn van psychische problemen of eenzaamheid die moet worden tegengegaan.

Er is ook een verschil tussen formele ouderenzorg door professionele zorgverleners, en informele ouderenzorg door mantelzorgers.

Hieronder bespreken we kort enkele vormen van ouderenzorg.

(Particuliere) ouderenzorg aan huis

De meeste ouderenzorg vindt thuis plaats. Dat is immers de plek waar iemand het liefste oud wordt. En waar de zorgbehoefte ontstaat.

Voordat er zorgverleners aan huis komen, zijn het in eerste instantie mantelzorgers die in actie komen. Meestal de partner of een volwassen kind van de oudere.

Vroeg of laat komt er een moment dat de oudere meer nodig heeft dan mantelzorg. Of dat de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt, en er extra hulp nodig is.

U kunt ouderenzorg aan huis op 2 manieren regelen:

  • Via de reguliere thuiszorg. Dit is zorg die u op indicatie kunt krijgen, via uw gemeente of zorgverzekeraar. Dit is meestal ook zorg die vergoed wordt.
  • Via de particuliere thuiszorg. Dit is zorg die u op eigen initiatief inkoopt. U bepaalt dan helemaal zelf welke zorg u krijgt, hoeveel zorg u krijgt, en welke organisatie u inschakelt. Meestal wordt deze zorg níet vergoed. Hoewel u een pgb kunt gebruiken, én u de kosten kunt aftrekken van de belasting.

De Thuiszorg Student is een organisatie voor particuliere thuiszorg. Wij bieden met name laagdrempelige hulp, die door ongediplomeerde thuiszorgstudenten verleend kan worden. Denk bijvoorbeeld aan:

Op deze manier willen we bijdragen aan de oplossing van serieuze problemen waar mensen op latere leeftijd mee te maken krijgen. Problemen als eenzaamheid en depressie. En natuurlijk ziekte; door ouderen fysiek en mentaal actief te houden, kunnen gezondheidsproblemen voorkomen worden.

Bent u op zoek naar intensieve particuliere thuiszorg, zoals 24-uurszorg of nachtzorg? Kijk dan op de website van onze zusterorganisatie Zuster Jansen.

Ouderenzorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis

Is het niet meer mogelijk om thuis de zorg te bieden die nodig is? Dan kan de oudere ook opgenomen worden in een verpleeg- of verzorgingshuis. Wanneer dat moment gekomen is, bepaalt u in goed overleg met professionele zorgmedewerkers.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de oudere dement is. Op een gegeven moment is de ziekte zó ver gevorderd, dat het niet veilig meer is om thuis te blijven wonen. Of dat de mantelzorger het niet meer aankan.

Welke ouderenzorg willen ouderen zelf?

Ouderen willen zelf de zorg waardoor ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Want het liefst stellen ze een verhuizing naar het verpleeg- of verzorgingshuis zo lang mogelijk uit. Ondanks ongemakken of ouderdomskwalen.

Bel: 085-3013841

Dit is tegenwoordig ook heel goed mogelijk; met extra zorg in huis kan iemand lang (relatief) zelfstandig blijven. Het hoeft dan ook niet om intensieve zorg te gaan, zoals wijkverpleging of terminale thuiszorg.

Enkele uren extra hulp per dag of per week kan al genoeg zijn. Zodat u het huishouden beter onder controle heeft, bijvoorbeeld. En hulp krijgt bij taken die niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

Daarvoor kunt u dus bij ons terecht: wanneer u af en toe behoefte heeft aan begeleiding en gezelschap. Wij koppelen u dan aan een enthousiaste medisch student die u met veel plezier ondersteuning biedt.

Hoeveel kost de ouderenzorg?

De kosten van de ouderenzorg zijn niet eenduidig te geven. Volgens een factsheet van Vektis gaven ‘we’ in 2017 28 miljard aan ouderenzorg uit. Omgerekend 8.650 euro per persoon.

Wij vinden het echter ook belangrijk om naar bijvoorbeeld de waarde van mantelzorgers te kijken. Zij dragen enorm bij aan de ouderenzorg, zonder dat zij daarvoor betaald krijgen. Anders gezegd: zonder mantelzorgers was de ouderenzorg werkelijk onbetaalbaar.

Dat laatste ook met het oog op de toekomst: Nederland vergrijst. Dus er komen steeds meer ouderen bij. Waardoor de kosten voor ouderenzorg de komende decennia zullen blijven oplopen.

Factsheet kosten ouderenzorg Vektis

Hoe wordt de ouderenzorg gefinancierd?

Er gaat dus heel wat geld om in de ouderenzorg. Hoe zit het dan met de financiering? Wie betaalt al die hulp eigenlijk?

Het antwoord is: iedereen. Klinkt een beetje flauw, maar zo is het wel:

  • De overheid betaalt bepaalde zorg. Zo betaalt uw gemeente hulp vanuit de Wmo.
  • De zorgverzekeraars vergoeden bepaalde zorg. Hoewel we daar natuurlijk allemaal aan bijdragen door onze zorgverzekering te betalen.
  • U betaalt voor zorg. Bijvoorbeeld in de vorm van het eigen risico.

Kiest u voor particuliere ouderenzorg? Dan betaalt u die in principe ook zelf. Wat zijn dan de kosten van particuliere ouderenzorg? Dat hangt af van waar u die zorg inkoopt.

Wij hanteren een uurtarief. Hoeveel dat is, hangt van een aantal factoren af. Bijvoorbeeld de soort hulp die u vraagt. Daarom noemen we geen prijzen op onze website. Veel liever gaan we eerst met u in gesprek. Waarna we een aanbod op maat voor u maken.

Onze zorgstudenten werken Corornaproof – Lees onze corona maatregelen

Bel: 085-3013841

Cijfers over de ouderenzorg

Ouderenzorg wordt steeds belangrijker in Nederland. De vergrijzing zet flink door en de verwachting voor 2040 is dat er ruim 4,5 miljoen 65-plussers zullen zijn in Nederland. Het is daarom des belangrijker dat de ouderenzorg meegaat in deze ontwikkelingen, en dat de zorg steeds beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van ouderen.

Bekijk ons Zorgaanbod

Voor een uitgebreid overzicht van cijfers rond de ouderenzorg, verwijzen we u graag door naar Vektis.

Verleden en toekomst van de ouderenzorg

De ouderenzorg kent een lange geschiedenis in ons land. En is bepalend geweest voor de hedendaagse ouderenzorg. Samen bepalen verleden en heden de toekomst van deze vorm van zorg.

Daarom vertellen we hieronder kort over ouderenzorg in vroegere tijden. En werpen we een blik op de toekomst.

Happy senior vrouw

Ouderenzorg vroeger

Middeleeuwen tot 1900
Voor de geschiedenis van de ouderenzorg, kunnen we helemaal terug naar de middeleeuwen. Natuurlijk is die tijd niet te vergelijken met hoe het nu is.

Toch had je al in de 13e eeuw zogenaamde ‘hofjes’, waar arme ouderen konden wonen. Dit werd verzorgd door de rijken van die tijd. Maar van ‘zorg’ was eigenlijk geen sprake: de ouderen moesten in die hofjes vooral voor zichzelf zorgen.

Pas in de 16e eeuw ontstond er een soort van ‘bejaardentehuis’ waar ouderen ook een klein beetje zorg kregen. Er waren aparte tehuizen voor mannen en vrouwen.

Er gold een streng regime: er was een strak dagritme (om te eten, bidden, etc.) en veel dingen waren verboden, zoals vrouwenbezoek in de mannenhuizen. Overtrad iemand de regels? Dan volgde er straf, zoals een blok om het been, de schandpaal of huisarrest. Ook was er geen privacy.

Kortom: de ouderenzorg was heel karig, en richtte zich niet bepaald op ‘de wensen en behoeften’ van ouderen.

Vanaf 1900 tot nu
Sinds 1900 heeft de ouderenzorg zich ontwikkeld tot wat we nu kennen. Want toen begon de overheid het als een ‘apart sociaal probleem’ te zien. Toch duurde het nog tot de jaren ’50 voordat er echt moderne voorzieningen kwamen.

In 1965 werd pas het eerste bejaardenhuis geopend zoals we dat nu kennen. Maar ook de ouderenzorg thuis kwam op gang. Vooral sinds de jaren ’70 worden ouderen gestimuleerd op zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarmee kwamen ook allerlei vormen van thuiszorg van de grond.

Inmiddels weten we maar al te goed dat er al jaren fors bezuinigd wordt op de zorg. Dus ook die voor ouderen. Daarom wordt er nu veel meer een beroep gedaan op mantelzorgers. Met het oog op de toekomst is de overheid op zoek naar een nieuwe verhouding tussen formele en informele ouderenzorg.

Ouderenzorg in de toekomst

Hoe ziet de ouderenzorg er in de toekomst uit? Duidelijk is: het moet anders, het moet beter.

Allereerst goedkoper, want de zorg in het algemeen kost nu al veel geld, en dat wordt op deze manier alleen maar meer.

Tegelijkertijd moet de kwaliteit van de ouderenzorg omhoog. Want het is geen geheim dat de marktwerking en administratieve druk ervoor gezorgd hebben dat de aandacht voor cliënten – en daarmee de kwaliteit van zorg – omlaag gedoken is.

Dat zijn de grootste uitdagingen voor de ouderenzorg in de toekomst. Maar hoe het er in 2025, 2030, 2040 en verder precies uit komt te zien? Dat is moeilijk te voorspellen.

Wat wel al te voorspellen is: de vergrijzing zet door. Terwijl het personeelstekort óók stijgt. Er komt dus meer zorgvraag, terwijl er minder mensen zijn die deze zorg kunnen verlenen.

Een antwoord kan gevonden worden in technologie: toepassingen van zogenaamde ‘e-health’ hebben de laatste jaren een vlucht genomen. De vraag daarbij is hoe de zorg ondanks deze oplossingen, toch persoonlijk kan blijven. Zonder dat ouderen daardoor juist extra vereenzamen, bijvoorbeeld.

Op de website van onze zusterorganisatie – Zuster Jansen – vindt u voorbeelden van e-health in de thuiszorg.

Ouderenzorg en corona

De corona-pandemie heeft een enorme impact op de ouderenzorg. Hoe groot die is, zal pas na jaren duidelijk worden. Nu zien we vooral dat het verlenen van de zorg lastiger is, omdat zowel zorgverleners als de ouderen zelf rekening moeten houden met de maatregelen.

Daarnaast is er een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat er genoeg medewerkers beschikbaar zijn; vele worden ziek en/of moeten in quarantaine.

Inmiddels hebben we ruime ervaring opgedaan met werken in coronatijd. Onze zorgstudenten zijn heel goed voorbereid en geïnstrueerd. Zij werken volledig ‘coronaproof’.

De situatie rond het coronavirus verandert natuurlijk continu. Bekijk daarom onze speciale pagina over onze huidige coronamaatregelen >

Particuliere ouderenzorg aan huis regelen

De Thuiszorg Student biedt particuliere thuiszorg aan huis. Op dit moment behoren Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht tot ons werkgebied. (Zoals in Amsterdam, Haarlem en Hoorn, Rotterdam Utrecht en Den-Haag).

U kunt in ieder geval al op ons rekenen in onder andere:

Bekijk ons hele werkgebied >

Wilt u graag wat meer naar buiten, ook al bent u misschien rolstoelgebonden? Wilt u graag een interessant gesprek aangaan over computers, of zoekt u iemand die na de afwas een potje met u wil schaken?

Dit soort dingen kunt u verwachten van onze studenten. Ze kunnen u helpen bij de persoonlijke verzorging en licht huishoudelijke taken. Maar ze zijn er natuurlijk ook om u gezelschap te bieden.

U kunt altijd zelf aangeven wat uw wensen zijn.

Wilt u meer weten over onze particuliere ouderenzorg?

Elders op de website vindt u informatie over ons zorgaanbod. Maar u kunt ook nu direct zorg aan huis regelen. We kunnen al op korte termijn voor u aan de slag.

Bel: 085-3013841